Regulamin świadczenia Usługi Pozycjonowania przez STRONYBIZNES Łukasz Czerwik

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin Świadczenia Usługi Pozycjonowania PR

określa zasady i warunki świadczenia usługi

pozycjonowania przez STRONYBIZNES Łukasz Czerwik Al. Piasta 11a; 77-400 Złotów NIP: 767-162-38-90 , REGON: 301796782.

2. Regulamin został wydany zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego i stanowi integralną część usług oferowanych przez STRONYBIZNES Łukasz Czerwik. Opłacenie usług, jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu bez zastrzeżeń.

3. Regulamin dostępny jest na witrynie internetowej pod adresem https://www.stronybiznes.com oraz w siedzibie Usługodawcy, zgodnie z art. 384 par. 4 Kodeksu Cywilnego. Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Umowy i Regulaminu.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn. Nowe postanowienia Regulaminu wchodzą w życie w przypadku nieotrzymania przez Usługodawcę oświadczenia Klienta o wypowiedzeniu usług w terminie 14 dni.

5. Wyrażenia użyte w Regulaminie należy interpretować zgodnie z nadanym poniżej znaczeniem:

a) Klient – osoba lub podmiot dla której usługodawca wykonuje usługi, nie będący “konsumentem” w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, będący w szczególności przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 , nr 173, poz. 1807 ze zm.)

b) Pełnomocnik – osoba posiadająca pełnomocnictwo Klienta;

c) Adres korespondencyjny – adres korespondencyjny wskazany w Umowie;

d) Usługodawca – STRONYBIZNES Łukasz Czerwik

e) Umowa – Umowa zawierana pomiędzy Klientem a Usługodawcą, w formie pisemnej lub elektronicznej, określająca szczegółowe warunki świadczenia przez Usługodawcę Usługi na rzecz Klienta;

f) Strony – Klient i Usługodawca;

g) Usługa Pozycjonowania – usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca

na zgłoszeniu przez niego Strony WWW do Wyszukiwarki oraz na jej stałym monitoringu i podejmowania działań wszelkimi znanymi Usługodawcy legalnymi metodami mającymi na celu wypromowanie danej Domeny wraz ze Stroną WWW w Wyszukiwarkach w oparciu o przesłane Wyrażenia Kluczowe, a także zespół działań White SEO polegających na generowaniu Wpisów przychylnych marce i/lub produktom i/lub usługom Klienta w serwisach i na forach internetowych.

h) Strona WWW – strona internetowa Klienta podlegająca pozycjonowaniu o Domenie wskazanej

na fakturze proforma bądź VAT, lub w umowie klienta;

i) Wyszukiwarka – Wyszukiwarka internetowa www.google.com;

j) Wpis- komentarz lub opinia zamieszczona przez Usługodawcę w Serwisie lub na Forum

Internetowym, mające na celu wypromowanie marki i/lub produktów i/lub usług Klienta w Internecie, o minimalnej ilości znaków uzgodnionej z Klientem ;

k) Black SEO- zespół działań polegających na rozpowszechnianiu w sposób sprzeczny z prawem

lub zasadami współżycia społecznego, nieprawdziwych, nierzetelnych lub wprowadzających

w błąd informacji mających na celu zdyskredytowanie osoby i/lub produktów i/lub usług konkurencji;

l) White SEO- zespół działań polegających na tworzeniu pozytywnego wizerunku Klienta w Internecie, z wykorzystaniem zgodnych z prawem i zasadami współżycia społecznego metod;

m) Serwisy i Fora Internetowe- serwisy i fora internetowe funkcjonujące pod adresem internetowym uzgodnionym z Klientem;

n) Wyrażenie Kluczowe – wyrażenie kluczowe przesłane przez klienta drogą elektroniczną lub listownie na adres siedziby firmy;

o) Konkurencyjność – konkurencyjność czyli ilość wyników wyszukiwań danego Wyrażenia

Kluczowego w Wyszukiwarce www.google.com

p) Serwer FTP – komputer udostępniający Stronę WWW Klienta użytkownikom poprzez protokół FTP pozwalający na przesyłanie plików pomiędzy komputerami;

q) Serwer SCP – komputer udostępniający Stronę WWW Klienta użytkownikom poprzez protokół SCP pozwalający na przesyłanie plików pomiędzy komputerami;

r) Serwer SFTP – komputer udostępniający Stronę WWW Klienta użytkownikom poprzez protokół SFTP pozwalający na przesyłanie plików pomiędzy komputerami;

s) Kody do serwera FTP – login i hasło umożliwiające prawidłowe zalogowanie się do Serwera FTP;

t) Kody do serwera SCP – login i hasło umożliwiające prawidłowe zalogowanie się do Serwera SCP;

u) Kody do serwera SFTP – login i hasło umożliwiające prawidłowe zalogowanie się do Serwera SFTP;

v) Konto hostingowe – konto na serwerze, na którym jest udostępniona Strona WWW Klienta;

w) System CMS – system zarządzania treścią na Stronie WWW;

x) Kody do systemu CMS – login i hasło umożliwiające prawidłowe zalogowanie się do Systemu CMS;

y) Domena – adres pod którym znajduje się Strona WWW Klienta;

z) Serwis bliźniaczy – serwis o podobnej lub zbliżonej zawartości graficznej bądź merytorycznej w stosunku do Strony WWW Klienta;

aa) Kod źródłowy strony – ciąg instrukcji i deklaracji zapisany w języku programowania opisujący i

wyrażający strukturę i działanie Strony WWW Klienta;

ab) Regulamin – niniejszy regulamin;

ac) Czas trwania umowy – czas trwania umowy określony w przypadku jej zawarcia;

ad) Faktura – dokument obejmujący opłaty za usługi świadczone Klientowi przez Usługodawcę w danym Cyklu Rozliczeniowym;

ae) Cykl Rozliczeniowy – abonament miesięczny, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań Klienta wobec Usługodawcy z tytułu świadczonej usługi Pozycjonowania oraz

innych usług;

af) Termin płatności – termin płatności wskazany na fakturze za każdy Cykl Rozliczeniowy z góry;

ag) Kaucja- kaucja na zabezpieczenie płatności na rzecz Usługodawcy, wynosząca 3 miesięczne Budżety w pełnej wysokości. Obowiązek zapłaty kaucji dotyczy klientów, którzy posiadają negatywną ocenę wiarygodności płatniczej, w szczególności wynikającą z danych będących w posiadaniu Usługodawcy lub udostępnionych przez Biuro Informacji Gospodarczej.

ah) Tryb Współpracy – Tryb współpracy określony przez strony lub w umowie jeśli została zawarta;

ai) Warunki oferty promocyjnej – dokument zawierający warunki świadczenia usług Pozycjonowania inne niż określone w Regulaminie i w Podstawowym Cenniku;

aj) Podstawowy Cennik – dokument zawierający ceny za podstawowe oraz dodatkowe usługi w ramach Usługi Pozycjonowania;

ak) Wynagrodzenie – wynagrodzenie należne Usługodawcy;

al) Budżet – to suma opłat jakie ponosi Klient w danym Cyklu Rozliczeniowym.

am)Brak Rentowności- nieosiągnięcie przez żadne z pozycjonowanych Wyrażeń Kluczowych

miejsca w wynikach wyszukiwania w ostatnich 4 miesiącach kalendarzowych na podstawie Raportów.

an) Oferta – dokument zawierający szczegóły świadczenia Usług Pozycjonowania;

ao) Badanie – badanie pozycji Wyrażenia Kluczowego ustalonego z klientem;

ap) Screen – graficzny zrzut ekranu lub tekstowy zapis strony Wyszukiwarki utworzony przez Usługodawcę, zawierający płatne pozycje strony WWW Klienta w Wyszukiwarkach objętych Umową.

aq) Raport – raport wykonywany na podstawie miesięcznego badania wszystkich Wyrażeń Kluczowych w obrębie jednego Cyklu Rozliczeniowego. Raport zawiera listę Wyrażeń Kluczowych, wynik danych Badań pozycji;

ar) Raport Cząstkowy – raport wykonany na podstawie 1 cotygodniowego Badania wszystkich Wyrażeń Kluczowych w obrębie jednego Cyklu Rozliczeniowego. Raport zawiera listę Wyrażeń Kluczowych oraz wynik danego Badania pozycji;

as) Raport Plus – raport zawierający Raport podstawowy oraz Screeny z danego Cyklu Rozliczeniowego;

at) Raport Zerowy – Raport wykonywany przez Usługodawcę przed rozpoczęciem świadczenia Usług Pozycjonowania przez Usługodawcę, Raport zawiera listę Wyrażeń Kluczowych oraz wynik danego Badania pozycji aktualny przed rozpoczęciem świadczenia Usług Pozycjonowania przez Usługodawcę;

au) Filtr – kara nakładana przez wyszukiwarki objawiająca się znacznym obniżeniem pozycji na Wyrażenia Kluczowe;

av) Ban – kara nakładana przez administratora lub algorytm wyszukiwarki na stronę internetową za niezgodne z wytycznymi wyszukiwarki, polegająca na usunięciu strony internetowej z wyników wyszukiwania.

aw)Adres e-mail – adres e-mail Klienta.

Ilekroć w treści Regulaminu pojawiają się sformułowania

pisane z wielkiej litery, należy je interpretować zgodnie z

definicjami powyżej, lub definicjami zamieszczonymi w dalszej części Regulaminu.

ŚWIADCZENIE USŁUGI POZYCJONOWANIA

6. Pozycjonowanie wykonywane jest w trybie ciągłym, przy zastosowaniu wszelkiej wiedzy znanej Usługodawcy mającej na celu zwiększenia pozycji w wyszukiwarkach według ustalonej formy rozliczenia z Klientem:

a) Umowa od efektu – zawarta między stronami umowa określa Frazy Kluczowe oraz ich pozycję w wyniku których nastąpi płatność w Okresie Rozliczeniowym;

b) Stała oplata – niezależnie od efektu, płatność miesięczna abonamentowa.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy wykonywania usług, Pozycjonowania Klientowi, który:

a) nie spełnia któregokolwiek z warunków Umowy, Regulaminu czy Warunków Oferty Specjalnej;

b) wymaga od Usługodawcy świadczenia usług Pozycjonowania, wykraczających poza lub nieosiągających progu opłacalności, wynikającego z rodzaju i celu świadczonej Usługi

c) zalega z płatnościami w stosunku do Usługodawcy;

d) kiedykolwiek rozwiązał bądź została z nim rozwiązana Umowa na którąkolwiek z Usług

Świadczonych przez Usługodawcę z przyczyn, za które Klient odpowiadał;

e) proponuje Wyrażenia Kluczowe nie zgodne z polskim prawem i/lub o tematyce pornograficznej;

f) proponuje Wyrażenia Kluczowe, będące nazwą własną, zastrzeżoną nazwą marki bądź zastrzeżonym znakiem towarowym lub inne, które mogą naruszać prawa osób trzecich;

g) proponuje Wyrażenia Kluczowe niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą i/lub

wszelkie inne metody pozycjonowania niezgodne ze wskazówkami wyszukiwarek.

h) zamierza Pozycjonować Stronę WWW niezgodną z polskim prawem i/lub zawierającą jakiekolwiek treści o tematyce pornograficznej i/lub zawierającą treści mogące naruszać prawa osób trzecich;

i) zamierza Pozycjonować Stronę WWW zawierającą odnośniki do witryn niezgodnych z polskim prawem i/lub o tematyce pornograficznej i/lub zawierającą treści mogące naruszać prawa osób trzecich;

j) proponuje stosowanie działań spełniających znamiona Black SEO;

k) na którego Stronę WWW został nałożony przez administratora lub algorytm wyszukiwarki Filtr lub Ban

l) tworzy Serwisy bliźniacze Strony WWW,

m) poda nieprawidłowe lub nieaktualne dane lub nie poda ich Usługodawcy w terminie 7 dni od daty ich faktycznej zmiany;

n) posiada negatywną ocenę wiarygodności płatniczej, w szczególności wynikającej z danych

będących w posiadaniu usługodawcy i/lub udostępnionych mu przez Biuro Informacji Gospodarczej. W takim wypadku Usługodawca może uzależnić świadczenie usług od zapłaty przez

Klienta Kaucji. W przypadku braku zapłaty ze strony Klienta należności wynikającej z Faktury, kwota Kaucji ulega potrąceniu na poczet zaległej należności. Kwota Kaucji podlega zwrotowi na rzecz Klienta w wysokości niepotrąconej na poczet zaległych należności po zakończeniu obowiązywania świadczenia usług bądź umowy zawartej przez strony.

o) jest konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego;

p) jest firmą zarejestrowaną poza granicami Polski.

8. Usługodawca może uzależnić zawarcie Umowy od udokumentowaniu przez Klienta:

a) aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, rejestru przedsiębiorców, fundacji, stowarzyszeń, oraz innych odpisów z rejestrów sadowych, ewidencji lub dokumentów urzędowych potwierdzających dane wskazane w Umowie.

b) zaświadczenia o nadaniu numeru NIP;

c) zaświadczenia o nadaniu numeru REGON;

d) w przypadku gdy, Pełnomocnik Klienta zawierający Umowę nie jest wpisany do rejestru, powinien przedstawić aktualne pełnomocnictwo wystawione w formie pisemnej przez osobę upoważnioną do reprezentowania Klienta, zgodnie z treścią aktualnego odpisu właściwego dla Klienta.

e) aktualnego dowodu osobistego osoby zawierającej Umowę.

9. Usługodawca może uzależnić zawarcie Umowy od przedstawienia przez Klienta innych dokumentów niż wymienione powyżej, w szczególności jeżeli wymagają tego Warunki Oferty Promocyjnej.

OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA

10. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta, za Wynagrodzeniem, Usługę pozycjonowania na zasadach określonych pkt.6 w niniejszym Regulaminie lub Umowie.

11. Warunki oferty promocyjnej mogą przewidywać inne zasady świadczenia Usługi pozycjonowania niż wymienione w Umowie i Regulaminie.

12. Klient oświadcza, że jest uprawniony do wykonywania wszelkich czynności w stosunku do Strony WWW wskazanej w Umowie, w szczególności, że Domena została zarejestrowana przez odpowiedni podmiot na rzecz Klienta lub pomiot, z którym Klient posiada pisemne porozumienie uprawniające Klienta do jej używania i modyfikacji.

Regulamin świadczenia Usługi Pozycjonowania przez STRONYBIZNES Łukasz Czerwik

13. W przypadku zawarcia Umowy, w której Tryb współpracy wskazuje na współpracę w oparciu o Kody, Klient zobowiązany jest do:

a) przekazania Usługodawcy, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Kody do systemu CMS, w przypadku, gdy Strona WWW takowy system posiada;

b) przekazania Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Kody do serwera FTP lub SCP lub SFTP;

c) utrzymywania aktywnych Kodów do serwera FTP lub SCP lub SFTP przekazanych Usługodawcy, przez cały Czas Trwania Umowy;

d) utrzymywania aktywnych Kodów do systemu CMS, przekazanych Usługodawcy, przez cały Czas Trwania Usługi lub Umowy

e) utrzymywania aktywnego Konta Hostingowego oraz aktywnej Domeny określonej w Umowie, przez cały Czas Trwania Umowy;

f) utrzymywania aktywnej Strony WWW, przez cały Czas Trwania Umowy;

g) nie posiadania i nie tworzenia przez cały Czas Trwania Umowy; Serwisów Bliźniaczych ze względu na ich szkodliwość w procesie pozycjonowania,

h) nie wpływania, w jakikolwiek sposób, na pozycjonowanie serwisu będącego przedmiotem Umowy, przez cały Czas Trwania Umowy;

i) nie nadpisywania, nie usuwania i nie modyfikowania, bez uprzedniej konsultacji z Usługodawcą, zaakceptowanych uprzednio modyfikacji w serwisie internetowym będącym przedmiotem Usługi lub Umowy

j) nie podejmowania samodzielnych prób pozycjonowania serwisu internetowego (np. linkowania z innych serwisów), przez cały Czas Trwania Usługi lub Umowy;

14. W przypadku świadczenia Usługi Pozycjonowania przez Usługodawcy bez umowy przy zastosowaniu opłaty stałej (abonament), w której Tryb współpracy wskazuje na współpracę bez Kodów, Klient zobowiązany jest do:

a) osobistego wprowadzania przez cały Czas Trwania Usługi lub Umowy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni, zaproponowanych i zaakceptowanych przez Usługodawcę wytycznych dotyczących modyfikacji Strony WWW Klienta, służących optymalizacji procesu pozycjonowania;

b) utrzymywania aktywnego Konta Hostingowego oraz aktywnej Domeny, przez cały Czas Trwania Usługi lub Umowy;

c) utrzymywania aktywnej Strony WWW, przez cały Czas Trwania Usługi lub Umowy

d) nie posiadania i nie tworzenia przez cały Czas Trwania Usługi lub Umowy serwisów bliźniaczych ze względu na ich szkodliwość w procesie pozycjonowania,

e) nie wpływania, w jakikolwiek sposób, na pozycjonowanie serwisu będącego przedmiotem Usługi lub Umowy przez cały Czas Trwania Usługi lub Umowy;

f) nie nadpisywania, nie usuwania i nie modyfikowania przez cały Czas Trwania Usługi Pozycjonowania, bez uprzedniej konsultacji z Usługodawcą, zaakceptowanych uprzednio modyfikacji w serwisie internetowym,

g) nie podejmowania samodzielnych prób pozycjonowania serwisu internetowego (np. linkowania z innych serwisów), przez cały Czas Trwania Usługi Pozycjonowania;

15. Klient zobowiązuje się do niekorzystania przez cały Czas Trwania Usługi świadczenia przez inne podmioty niż Usługodawca i osoby przez niego wskazane,

16. Klient przyjmuje do wiadomości i stosowania, że mimo dołożenia najwyższej staranności przez Usługodawcę Pozycjonowanie Strony może nie zapewnić rezultatu oczekiwanego przez Klienta lub zawartego w umowie, w przypadku wyboru Słów Kluczowych, które należą do grupy najczęściej używanych słów w danym języku i zrzeka się wszelkich roszczeń mogących mu przysługiwać z tego tytułu wobec Usługodawcy.

17. Klient przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca nie ma wpływu na treść opinii i komentarzy zamieszczanych w Serwisach i na Forach Internetowych przez innych użytkowników Internetu, w szczególności Usługodawca nie jest uprawniony do ich usuwania i edycji. W związku z tym Usługodawca ponosi odpowiedzialność jedynie za własne działania podejmowane w zakresie świadczonej usługi Pozycjonowania. Usługodawca zobowiązuje się do publikacji opinii i komentarzy, nie ponosi jednak odpowiedzialności za ich ewentualne usunięcie lub zmianę przez administratorów Serwisów i For Internetowych. Usługodawca nie ma wpływu na funkcjonowanie Serwisów i For Internetowych.

18. W przypadku, gdy podejmowane przez Usługodawcę działania Pozycjonowania w Serwisach i na Forach Internetowych wskazanych przez Klienta nie odniosą skutku, jak również gdy Klient nie wskaże Serwisów i For Internetowych, Usługodawca uprawiony jest do zaproponowania Klientowi innych Serwisów i For Internetowych, na których świadczone będą usługi Pozycjonowania.

19. Klient przyjmuje do wiadomości, że Usługa Pozycjonowania może wymagać ingerencji Usługodawcy w Kod Źródłowy Strony WWW. Klient upoważnia Usługodawcę do dokonywania takich zmian na bieżąco, a Usługodawca oświadcza, że dołoży starań, by ingerencja ta nie zmieniała wyglądu Strony WWW lub zmieniła go nieznacznie. W tym celu Klient zobowiązuje się do prawidłowego wypełniania wszystkich zobowiązań przedstawionych w punkcie 13-

14 niniejszego Regulaminu.

20. W przypadku, gdy ingerencja Usługodawcy w Kod Źródłowy Strony WWW wpływałaby znacząco na jej wygląd, Usługodawca zobowiązuje się do przedstawienia propozycji zamierzanej ingerencji na Adres e-mail Klienta. Dopiero po uzyskaniu odpowiedzi zwrotnej od Klienta na przesłaną propozycję zmian, Usługodawca ma prawa dokonać takiej ingerencji.

21. Klient zobowiązuje się do zawiadomienia Usługodawcy o zamiarze wprowadzania jakichkolwiek zmian w kodzie źródłowym Strony i zobowiązuje się do ich wprowadzenia po uzyskaniu potwierdzenia Usługodawcy, że zmiany te nie wpłyną negatywnie na efekty pozycjonowania. W przypadku wprowadzenia przez Klienta jakichkolwiek szkodliwych dla Pozycjonowania zmian w Kodzie źródłowym strony bez zgody Usługodawcy, Usługodawca nie będzie w żaden sposób odpowiedzialny za pogorszenie pozycji Strony w rekordach wyszukiwania Wyszukiwarki.

22. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia Usługi Pozycjonowania Strony od dnia prawidłowego wypełnienia przez Klienta wszystkich zobowiązań przedstawionych w punkcie 13 i 14 Regulaminu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie zobowiązań, o których mowa powyżej lub przerwę w świadczeniu usług z przyczyn nieleżących po jego stronie, w szczególności działania siły wyższej, przez którą rozumie się zdarzenie nagłe pozostające poza kontrolą Usługodawcy, którego wystąpieniu nawet przy zachowaniu należytej staranności nie mógł zapobiec.

BADANIA I RAPORTOWANIE

23. Usługodawca zobowiązuje się do wykonywania comiesięcznych Badań efektów Pozycjonowania Strony WWW Klienta.

24. Badanie każdego Wyrażenia Kluczowego zawartego w Umowie odbywa się tylko w ramach pierwszych 100 wyników wyszukiwań. Jeżeli badane Wyrażenie Kluczowe znajduje się poza pierwszą 100 wyników wyszukiwań, pozycja tej frazy zostaje wpisana w Raporcie jako pozycja -.

25. Usługodawca zobowiązuje się do wykonywania i przesyłania w Raportów z wyników Pozycjonowania w określonej przez Klienta częstotliwości wysyłania na Adres e-mail, w przypadku braku określenia przez Klienta, Wykonawca sam ustali ilość i częstotliwość Raportów.

26. Jedynym wiążącym dla stron dowodem wykonania przez Usługodawcę usługi Pozycjonowania i osiągnięcia przez Stronę WWW Klienta określonej pozycji w Wyszukiwarkach Wyrażeń Kluczowych są Screeny utworzone przez Usługodawcę oraz statystyki seo-stat.pl udostępnione indywidualnie. Jakiekolwiek inne uzyskane wyniki Strony WWW Klienta w Wyszukiwarce, za pośrednictwem innych metod, są dla usługi Pozycjonowania niewiążące i bezprzedmiotowe.

27. Klient ma w każdym czasie prawo żądać od Usługodawcy przygotowania Raportu Cząstkowego. Raport Cząstkowy zostanie wysłany na Adres e-mail Klienta.

28. Klient ma w każdym czasie prawo żądać od Usługodawcy przygotowania danych nie starszych niż z 3 miesięcy od momentu otrzymania żądania od Klienta, zawierających

Screeny z danego Cyklu Rozliczeniowego dokumentujące płatne pozycje Wyrażeń Kluczowych w

Wyszukiwarkach w formie Raportu PLUS. Raport PLUS zostanie wysłany na Adres e-mail Klienta i/lub jako nośnik danych pocztą tradycyjną listem zwykłym pod Adres korespondencyjny.

29. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za kary i filtry nakładane przez wyszukiwarki ze względu na ich skomplikowany i niesprecyzowany algorytm.

30. Przed rozpoczęciem świadczenia Usług pozycjonowania, Usługodawca wykona Raport Zerowy, który zostanie przesłany na adres e-mail Klienta;

31. Warunki Oferty promocyjnej mogą przewidywać inny sposób wykonywania Badań, Raportów, Raportów Cząstkowych.

32. Wszelkie Badania, Raporty, wykonywane będą w oparciu o wyniki wyszukiwania osiągane dla serwerów właściwych dla siedziby Usługodawcy.

WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI

33. Wynagrodzenie za usługi świadczone na podstawie pkt. 6 Regulaminu, jest zawarte w umowie przy rozliczeniu od efektu lub określone w fakturze wystawianej przez Wykonawcę przy opłacie stałej.

34. Po zakończeniu każdego Cyklu Rozliczeniowego, Usługodawca wystawi Klientowi Fakturę i dostarczy ją pocztą tradycyjną listem zwykłym pod Adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na Adres email. Termin płatności określony zostanie w Umowie lub w przypadku opłaty stałej w terminie wskazanym na fakturze.

35. Wysokość Wynagrodzenia przedstawionego na Fakturze jest uzależniona od ilości Cykli Rozliczeniowych i może zostać powiększona o Wynagrodzenie za inne wykonane w danym Cyklu rozliczeniowym usługi na rzecz Klienta.

36. Warunkiem świadczenia Usługi Pozycjonowania jest terminowe opłacanie Wynagrodzeń za świadczone Klientowi usługi w terminach wskazanych przez Wykonawcę i/lub w Warunkach oferty promocyjnej, w pełnej wysokości. Przez datę uiszczenia płatności Strony rozumieją uznanie rachunku bankowego Usługodawcy kwotą wpłaty.

37. W przypadku, kiedy Klient opóźnia się z zapłatą części bądź całości wynagrodzenia należnego Usługodawcy, wynikającego z Faktury, Usługodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odsetek ustawowych. Usługodawca ma prawo naliczyć odsetki, od kwoty pozostałej do zapłaty, rozpoczynając od dnia następującego po dniu, w którym upłynął Termin Płatności.

38. Odsetki będą wykazane w Fakturze lub innym, odrębnym dokumencie. Klient zobowiązany jest zapłacić należne Usługodawcy odsetki ustawowe bez dodatkowego wezwania do zapłaty.

39. W przypadku opóźnienia Klienta w zapłacie dłuższego niż 14 dni Usługodawca ma prawo wysłać do Klienta wezwanie do zapłaty. Wezwania do zapłaty zostanie wysyłane listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

40. W przypadku opóźnienia Klienta w zapłacie dłuższego niż 28 dni Usługodawca ma prawo wysłać do Klienta kolejne wezwanie do zapłaty. Wezwania do zapłaty zostanie wysyłane listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

41. W przypadku opóźnienia Klienta w zapłacie dłuższego niż 42 dni Usługodawca ma prawo wysłać do Klienta ostateczne wezwanie do zapłaty. Wezwania do zapłaty zostanie wysyłane listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

42. Koszty Windykacji obejmują koszty opłat sądowych, koszty zastępstwa procesowego zgodnie z umowa zawartą przez Usługodawcę z radcą prawnym lub adwokatem lub innym podmiotem mogącym reprezentować Usługodawcę przed sądem powszechnym (w szczególności koszty te mogą być wyższe niż minimalne określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu Dz.U. Nr 163 poz. 1349 ze

zm.), koszty postępowania egzekucyjnego, w tym zaliczek wpłaconych na rzecz komornika sądowego. Klient zobowiązany jest zapłacić Koszty Windykacji wymienione powyżej na wezwanie Usługodawcy, niezależnie czy Usługodawca już je rzeczywiście poniósł, czy też jest dopiero zobowiązany do ich poniesienia.

43. Inne Koszty Windykacji poniesione przez Usługodawcę, niż określone w punkcie 42 Regulaminu, Klient zobowiązany jest zwrócić na wezwanie Usługodawcy i udokumentowanie przez Usługodawcę faktu ich rzeczywistego poniesienia. Klienta obciążają zarówno koszty bezpośrednio, jak i pośrednio związane z windykacją Wynagrodzenia, jak itp. koszty uzyskania dokumentów rejestrowych Klienta, weryfikacji danych Klienta, poszukiwania jego majątku, również za pośrednictwem innych podmiotów, itp.

44. W przypadku zwłoki Klienta w płatności powyżej 60 dni, Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę oraz wszystkie inne Umowy wiążące go z Klientem w trybie opisanym w pkt. 45 i nast. Regulaminu.

ROZWIĄZANIE UMOWY

45. Warunki terminowego rozwiązania świadczonych usług jest złożenie pisma w siedzibie Usługodawcy lub za pomocą listu poleconego.

46. Warunkiem skutecznego wypowiedzenia jest zachowanie miesięcznego wypowiedzenia, które będzie liczone od pierwszego dnia miesiąca po złożeniu stosownego wypowiedzenia zgodnie z pkt. 45.

47. Umowa może zostać wypowiedziana w przypadku stwierdzenia braku rentowności w okresie ostatnich 4 miesięcy. W przypadku wypowiedzenia Umowy z tej przyczyny, Umowa rozwiązuje się z końcem miesiąca kalendarzowego w którym złożone zostało oświadczenie o wypowiedzeniu świadczenia usług.

48. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu oraz Warunków oferty promocyjnej wynikającego z winy Klienta, Usługodawca może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

49. W przypadku przedterminowego rozwiązania Umowy wynikającego z wypowiedzenia Umowy bądź naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu oraz Warunków oferty promocyjnej wynikającego z winy Klienta, jak również bezpodstawnego wypowiedzenia Umowy przez Klienta, Usługodawca może domagać się od Klienta zapłaty Kary umownej w wysokości miesięcznej kwoty abonamentu lub odszkodowania określonego w umowie.

50. Usługa świadczenia pozycjonowania ulega rozwiązaniu w przypadku otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia Klienta o wypowiedzeniu świadczenia usług lub otrzymania oświadczenia o braku zgody na postanowienia Regulaminu.

51. W przypadku otwarcia likwidacji, upadłości, zawieszenia działalności, wszczęcia postępowania naprawczego, faktycznego zaprzestania prowadzenia działalności przez Klienta, Klient zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, o powyższym fakcie Usługodawcę pisemnie powiadomić na adres wskazany w Umowie.

52. W przypadku terminowego poinformowana Usługodawcy o otwarciu likwidacji, upadłości, zawieszenia działalności, wszczęcia postępowania naprawczego, faktycznego zaprzestania prowadzenia działalności przez Klienta Umowa może zostać rozwiązana bez ponoszenia

jakichkolwiek konsekwencji z dniem złożenia oświadczenia o jej rozwiązaniu przez Klienta i przesłaniu tego oświadczenia do Usługodawcy.

Regulamin świadczenia Usługi Pozycjonowania przez

STRONYBIZNES Łukasz Czerwik

OBSŁUGA SERWISOWA

53. Usługodawca realizuje obsługę serwisową, szczególnie w zakresie:

a) udzielania Klientowi informacji dotyczących Umowy, Regulaminu, Podstawowego Cennika oraz Warunków oferty promocyjnej,

b) realizacji zleceń,

c) przyjmowania reklamacji,

d) udzielania Klientowi informacji na temat aktualnych promocji oraz innych ofert.

54. Jeżeli wykonanie usług serwisowych wiąże się z kosztami, każdorazowo są one określone w Podstawowym Cenniku.

55. Obsługa Klienta realizowana jest przez Usługodawcę poprzez:

a) Kontakt telefoniczny – poprzez zgłoszenie telefoniczne w dni robocze w godzinach pracy Usługodawcy;

b) Kontakt elektroniczny – poprzez zgłoszenie wysłane na pocztę elektroniczną w dni robocze w godzinach pracy Usługodawcy;

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

56. Reklamacje mogą być składane pisemnie listem poleconym wysłanym na adres siedziby Usługodawcy, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

57. Po zakończeniu obowiązywania Usługi pozycjonowania, reklamacje mogą być składane w terminie 30 dni. Reklamację złożoną po upływie tego terminu Usługodawca pozostawia bez rozpoznania, o czym niezwłocznie powiadamia reklamującego Klienta.

59. W przypadku poprawnie złożonej reklamacji, Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia reklamacji w terminie 7 dni na Adres e-mail.

60. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę Klienta;

b) nazwę firmy oraz adres zamieszkania bądź siedziby Klienta;

c) adres strony internetowej, określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu, przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;

d) numery faktur lub umowy;

e) podpis Klienta.

61. Klient jest zobowiązany do terminowego uiszczenia należności objętych reklamacją. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej wysokości naliczonych opłat za czas trwania postępowania reklamacyjnego odsetki od kwoty objętej reklamacją nie będą naliczane.

62. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie do 30 dni, licząc od dnia jej wpływu oraz udziela odpowiedzi w formie pisemnej. Klient ma prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym dopiero po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, tj. w przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, uważa się, że reklamacja ta została uwzględniona.

63. W przypadku uwzględnienia reklamacji, przysługujące z tytułu odszkodowania lub innej należności kwoty pieniężne zgodnie z życzeniem Klienta zwracane są przelewem na jego rachunek bankowy albo zaliczane w formie bonifikaty na poczet przyszłych należności za usługi. W przypadku, gdy Usługodawca posiada wobec Klienta wymagalną i niesporną wierzytelność pieniężną z tytułu Umowy, która może być dochodzona w postępowaniu przed sądem lub innym organem państwowym, może ją potrącić z wierzytelności reklamującego Klienta, tj. z kwoty pieniężnej przysługującej reklamującemu w wyniku uwzględnienia (uznania) reklamacji. Potrąconą kwotę wykazuje się w kolejnej fakturze. Oświadczenie Usługodawcy o dokonaniu potrącenia przesyłane jest reklamującemu wraz z odpowiedzią na reklamację.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

64. Klient może zawrzeć Umowę oraz dokonywać czynności dotyczących wykonania Umowy osobiście bądź przez pełnomocnika upoważnionego na piśmie. W imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej Umowę mogą zawrzeć pełnomocnicy tych osób albo osoby upoważnione do jej reprezentowania, posiadające pisemne umocowanie zgodnie z właściwym rejestrem lub ewidencją.

65. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych lub mogących wyniknąć z realizacji Umowy jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.

66. W przypadku wystąpienia przez jakiegokolwiek osoby trzecie z roszczeniami wobec Usługodawcy,pozostającymi w związku z realizacją Umowy, a wynikającymi z naruszenia przez Klienta postanowień

pkt 7 ppkt e,f,g,h,i,j,k,l Regulaminu, Klient zobowiązuje się podjąć wszelkie kroki prawne w celu zwolnienia Usługodawcy z jakichkolwiek zobowiązań wobec osób trzecich.

67. Klient jest zobowiązany do pisemnego informowania Usługodawcy o zmianie danych teleadresowych Klienta, nie później niż siedem dni od dnia ich zaistnienia, pod rygorem, że wszelka korespondencja wysłana na nieaktualny adres (zarówno e-mail, jak i adres zamieszkania) uznana będzie za prawidłowo doręczoną, ze wszelkimi konsekwencjami prawnymi.

69. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę dla celów związanych ze świadczeniem Usługi Pozycjonowania. Klient, w dowolnej chwili, ma prawo wglądu oraz zmiany danych osobowych. Usługodawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości świadczenia usług przez pracowników Usługodawcy Klient wyraża zgodę na rejestrację rozmów telefonicznych. Klient wyraża zgodę na opublikowanie nazwy/firmy Klienta oraz adresu Strony WWW na liście referencyjnej Usługodawcy.

70. Usługodawca ma prawo przenieść prawa i obowiązki na osobę trzecią, na co Klient wyraża zgodę.

71. W przypadku, jeśli któregokolwiek z postanowień Regulaminu jest lub stałoby się nieskuteczne lub nieważne z mocy prawa, nie ma to wpływu na pozostałe postanowienia Regulaminu jak również Umów wiążących Strony. W takim przypadku, w celu zachowania ważności Umowy, Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnych lub bezskutecznych postanowień Regulaminu innymi postanowieniami, które w swej treści najbardziej będą odpowiadać zamierzonym celom Umowy.

Zadzwoń

Open chat
Potrzebna pomoc?
Witam 👋
W czym mogę pomóc?